head-banlampra-min
วันที่ 15 กรกฎาคม 2024 9:02 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
7

ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านลำพระ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงชาติ เพื่อให้นักเรียนลูกหลานชาวบ้านลำพระ ชุมชน ได้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง ขอขอบคุณ คุณวิระ วิเชียรพงษ์ นำรถไถมาช่วยปรับพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน

ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง ขอขอบคุณ คุณวิระ วิเชียรพงษ์ นำรถไถมาช่วยปรับพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านลำพระดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณหน้าเสาธง ขอขอบคุณ คุณวิระ วิเชียรพงษ์ นำรถไถมาช่วยปรับพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสาธง ปรับพื้นเตรียมเทปูน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

คณะครูโรงเรียนบ้านลำพระ นำของรับขวัญเข้าเยี่ยมคุณครูสิริยา ดวงผาสุขหลังคลอดบุตร

คณะครูโรงเรียนบ้านลำพระ นำของรับขวัญเข้าเยี่ยมคุณครูสิริยา ดวงผาสุขหลังคลอดบุตร

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านลำพระ นำของรับขวัญเข้าเยี่ยมคุณครูสิริยา ดวงผาสุขหลังคลอดบุตร

ประวัติโรงเรียนบ้านลำพระ

โรงเรียนบ้านลำพระ ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2516 แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อตั้งได้ ต่อมาปีการศึกษา 2517 จึงได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ และเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แต่ยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จึงอาศัย ศาลาสำนักสงฆ์ ลำพระเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้แล้ว คณะกรรมการศึกษาและประชาชนชาวลำพระ โดยการนำของท่านผู้รั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ลำพระ ได้จัดหาทุนทรัพย์ซื้อที่ดินประมาณ 20 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้ใช้มาจนทุกวันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียน ประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาได้มาขอใช้สถานที่ในการจัดการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนได้รับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2548 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา

สีประจำโรงเรียน : เหลือง – ดำ
คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

พันธกิจ
๑. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
๓.พัฒนาส่งเสริมความสามารถ ของผู้เรียนในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน
๖.ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดนตรี นาฏศิลป์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ในสถานศึกษา
๗.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
๘.พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวน ตามช่วงชั้น
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
4. นักเรียนปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
5. นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้
6. นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน

เป้าหมายด้านครู
1. ครูมีการพัฒนาระบบการนำสื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. ครูมีระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. ครูมีระบบการเรียนการสอนแนวปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายด้านผู้บริหาร
1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจ
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
4. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.โรงเรียนมีสื่อ และเทคโนโลยีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6. โรงเรียนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. การบริหารจัดการทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์คุ้มค่า
8. การจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของบุคลากร
9. ระดมทรัพยากรในโรงเรียน ให้รับประโยชน์สูงสุด

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ สถาบันอันทรงค่า เหลืองดำที่เจิดจ้าเป็นศรี สง่าสถาบันเรา เรียนดีกีฬาเด่นมุ่งเน้นคุณธรรม พวกเราพึงจดจำสิ่งเลิศล้ำนำชุมชน หน้าที่อ่านว่าหน้าที่คำนี้รู้ดีทั่วกัน แบ่งเบาแบ่งปันรักกันสามัคคี นักเรียนลำพระทุกคนประพฤติตนเป็นคนดี น้ำใจไมตรีพวกเรานี้รู้ดีทั่วกัน โรงเรียนของเราสะอาดบรรยากาศงามตา สามัคคีร่วมใจพัฒนายิ่งศรัทธาลำพระเกรียงไกร

ข้อมูลด้านการบริหาร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านลำพระ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งครูผู้สอน 37 ปี
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 – จนถึงปัจจุบัน

ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ
โรงเรียนบ้านลำพระได้ริเริ่มก่อตั้ง ครั้งแรกขึ้น เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2516 แต่ไม่สามารถดำเนินการก่อตั้งได้ ต่อมาปีการศึกษา 2517 จึงได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แต่ยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จึงอาศัยศาลา สำนักสงฆ์ลำพระ เป็นสถานที่เรียนไปพลางๆก่อน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในเวลาต่อมา เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้แล้ว คณะกรรมการศึกษาและประชาชนชาวลำพระ โดยการนำของท่านผู้รั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ลำพระ ได้จัดหาทุนทรัพย์ซื้อที่ดินประมาณ 20 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้ใช้มาจนทุกวันนี้
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหาร โรงเรียนประชาบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาได้มาขอใช้สถานที่ในการจัดการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนได้รับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2549 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 20 ไร่
ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือเกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 40,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 – 5 คน
โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยู่ใกล้ ชุมชน จึงเป็นโอกาสของโรงเรียน คือได้รับการสนับสนุนจาก ผู้นำชุมชนสนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียน ข้อจำกัดของโรงเรียน คือได้รับผลกระทบ/ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความยากจน ความอบอุ่นของผู้เรียนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา

 

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ