head-banlampra-min
วันที่ 15 มิถุนายน 2024 1:15 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ทางกสรศึกษาโรงเรียนบ้านลำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจ ครูและ บุคลากร มีความสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิ วิชาเอก วิชาที่สอน
1 ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดี ผู้อำนวยการ คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา
2 นางวาสนา หนูดี ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ประจำชั้นป.๑
3 นางณัฐชานันท์ ปัญจเมธี ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย
4 นางเนตรทราย บุญเรือง ครู คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
5 นางจำเรียง พบมิตร ครู คศ.1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล
6 นางสาวนิตยา  อุ่นทา ครู คศ.1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล
7 น.ส.สิริยา ดวงผาสุข ครู คศ.1 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานฯ
8 นายจุรินทร์ เหลาผา ครู คศ.1 ป.บัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา
9 น.ส.ศิริพร จันทรจรูญ ครู คศ.1 ศษ.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์
10 น.ส.แสงฤทัย วิจารณกรณ์ ครู คศ.1 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
11 นายวุฒิชัย กลิ่นบำรุง ครู ครูผู้ช่วย คบ. ดนตรีสากล ดนตรีศิลปะ
12 น.ส.กิติมา พรมรัตน์ ครู ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์
13 นางสาวสุทธิดา หมื่นราม ครู ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย
14 น.ส.ขวัญเนตร อรุณศรีประดิษฐ์ ครู ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
15 นายสิทธิกร พงไพร ครู ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
16 นายชัชวาล ทองแยว ครู ครูผู้ช่วย คบ. พละศึกษา พละศึกษา
17 น.ส.ฐิรญาดา นาคบังเกิด ครู ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์ นาฏศิลป์
18 น.ส.สุพัตรา พรหมสอน ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ รัฐประศาสนศาสตร์ เด็กพิเศษ
19 น.ส.อัญคณา หอมอุดม ครู ธุรการโรงเรียน ชีววิทยา
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ