head-banlampra-min
วันที่ 20 เมษายน 2021 2:55 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ทางกสรศึกษาโรงเรียนบ้านลำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจ ครูและ บุคลากร มีความสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งอันดับวุฒิวิชาเอกวิชาที่สอน
1ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดีผู้อำนวยการคศ.2ศษ.ม.บริหารการศึกษา
2นางวาสนา หนูดีครูคศ.3ศษ.ม.บริหารการศึกษาประจำชั้นป.๑
3นางณัฐชานันท์ ปัญจเมธีครูคศ.3ศษ.ม.บริหารการศึกษาภาษาไทย
4นางเนตรทราย บุญเรืองครูคศ.3ศษ.ม.บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์
5นางจำเรียง พบมิตรครูคศ.1ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยอนุบาล
6นางสาวนิตยา  อุ่นทาครูคศ.1ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยอนุบาล
7น.ส.สิริยา ดวงผาสุขครูคศ.1ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจการงานฯ
8นายจุรินทร์ เหลาผาครูคศ.1ป.บัณฑิตสังคมศึกษาสังคมศึกษา
9น.ส.ศิริพร จันทรจรูญครูคศ.1ศษ.บ.การประถมศึกษาคณิตศาสตร์
10น.ส.แสงฤทัย วิจารณกรณ์ครูคศ.1คบ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
11นายวุฒิชัย กลิ่นบำรุงครูครูผู้ช่วยคบ.ดนตรีสากลดนตรีศิลปะ
12น.ส.กิติมา พรมรัตน์ครูครูผู้ช่วยคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปคณิตศาสตร์
13นางสาวสุทธิดา หมื่นรามครูครูผู้ช่วยคบ.ภาษาไทยภาษาไทย
14น.ส.ขวัญเนตร อรุณศรีประดิษฐ์ครูครูผู้ช่วยคบ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
15นายสิทธิกร พงไพรครูครูผู้ช่วยคบ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
16นายชัชวาล ทองแยวครูครูผู้ช่วยคบ.พละศึกษาพละศึกษา
17น.ส.ฐิรญาดา นาคบังเกิดครูครูผู้ช่วยนาฏศิลป์นาฏศิลป์
18น.ส.สุพัตรา พรหมสอนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการรัฐประศาสนศาสตร์เด็กพิเศษ
19น.ส.อัญคณา หอมอุดมครูธุรการโรงเรียนชีววิทยา
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ