head-banlampra-min
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024 4:02 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
หน้าหลัก » อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

รูปภาพ อาคารเเละสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านลำพระ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียนบ้านลำพระ